Personuppgifter och säkerhet

På Distriktstandvården är både dina personuppgifter och din behandlings- och medicinhistorik i trygga händer. Vi arbetar med stort fokus på din säkerhet.

Personuppgifter och säkerhet

Registrering av personuppgifter vid tandvårdsbesök

När du besöker Distriktstandvården registreras uppgifter om dig. Patientdatalagen kräver att vi registrerar dina personuppgifter. Detta för att kunna säkerställa en trygg och säker tandvård.

Distriktstandvårdens hantering av personuppgifter som exempelvis namn, adress och personnummer sker med stor aktsamhet och förhåller sig till bestämmelserna i PuL (personuppgiftslagen), patientdatalagen och GDPR.

Uppgifter som registreras är bland annat:

 • besök på våra kliniker
 • diagnoser, sjukdomar och munhälsorelaterade problem
 • vilka behandlingar som utförts
 • ekonomiska transaktioner

Patientinformationen lagras till stor del i datasystem. Personuppgifterna sparas under lång tid och patientjournaler för all framtid.

Registrering av personnummer i bokningsflödet

När du fyller i ditt personnummer i bokningsflödet kommer det att lagras i datasystem. Registrering och användning av personuppgifter hjälper oss att effektivisera och förbättra verksamheten. Med hjälp av dokumentation av personuppgifter kan vi statistiskt utvärdera användarflöden och målgrupper, något som bidrar till optimerade system, en anpassad och trygg vård samt uppföljning av olika processer. När du fyller i ditt personnummer i bokningsflödet samtycker du till ovanstående hantering och lagring. I detta skede använder vi aldrig ditt personnummer i direkt marknadsföringssyfte.

Personuppgiftsansvarig

Distriktstandvården Sverige AB är personuppgiftsansvarig för vilka uppgifter som behandlas och vad de ska användas till.

Tystnadsplikt

Förtroende och ärlighet är grundstommen för att kunna erbjuda rätt och trygg vård till dig som patient. Du ska kunna berätta allt för din vårdgivare, och veta att det stannar mellan er. Av den anledningen omfattas alla hälso- och sjukvårdsinstitut av tystnadsplikt.

Tystnadsplikt innebär att information som du lämnar och uppgifter om dig inte får spridas vidare utan ditt godkännande. För personal verksamma hos privata vårdgivare lyder under bestämmelser om tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen (2010:659). Tystnadsplikten gäller samtliga personer som arbetar på kliniken/mottagningen.

Bland annat följande information är i tryggt förvar hos oss:

Behandlingshistorik
Medicinsk historik
Sjukdomar/besvär/hälsotillstånd
Personuppgifter

Du måste godkänna utlämnande av information

Närstående har inget företräde när det kommer det sekretessbelagda uppgifter. Det innebär att vi inte lämnar ut din journal till familjemedlemmar, släktingar eller vänner. Du som patient måste alltid godkänna vem som får ta del av sekretessbelagd information gällande din hälsa och ditt vårdbehov. Vårdnadshavare har oftast tillgång till barnets journal fram tills att han/hon blir 18 år. Det finns dock inskränkningar, t.ex. om en vårdgivare misstänker att barnet far illa hos sin vårdnadshavare eller om hälsan är i fara.

Inskränkning i tystnadsplikten

Sekretessen, och således tystnadsplikten, sträcker sig väldigt långt. Det finns dock vissa undantag som berättigar vårdgivaren att upphäva hemlighetsstämpeln, även utan ditt medgivande. Det handlar om anmälnings- och rapporteringsskyldighet. I Patientsäkerhetslagen 6 kap 15§ redogörs dessa undantag:

 • en domstol, åklagar-, polis-, kronofogde- eller skattemyndighet begär att få veta om en viss person vistas på en vårdinrättning
 • Socialstyrelsens råd för rättsliga, sociala och medicinska frågor behöver uppgifterna för sin verksamhet
 • uppgifterna behövs för en rättsmedicinsk undersökning

I BrB 23 kap. 6§ förtydligas även att misstanke om brott med straffpåföljd om 2 års fängelse eller mer inskränker offentlighets- och sekretesslagen.

Patientjournaler

Journalföringen är till för både patienten och behandlaren. Patientsäkerheten garanteras genom att samtliga daganteckningar signeras och att behandlingshistoriken (logg) sparas under 10 år. Ändringar i Distriktstandvårdens journalsystem kan endast göras före signering och samma dag som daganteckningen skrivs.

I journalen har vårdgivaren bland annat samlat information om:

 • Akuta hälsotillstånd och medicinska bedömningar.
 • Ordination av läkemedel, dos, styrka, mängd, information om intag och samt förskrivningsorsak.
 • Ordination av olika behandlingar, ex. bettfysiologisk rörelseträning, användande av ortodontisk apparatur
 • Förskrivningsorsak vid ordination av läkemedel.
 • Undersökningsresultatet
 • Allergier, noteras i hälsodeklarationen i DTV’s journalsystem, marka med cave i hälsodeklarationen vid allvarligare allergier. En varningsmarkering av allergi finns i hälsodeklarationen.
 • Uppgifter om vårdhygienisk smitta
 • Epikris, ex. efter utförd endodontisk behandling där en prognosbedömning görs efter avslutad rotbehandling.
 • Lämnande samtycke
 • Patientens egna önskemål om vård och behandling
 • Uppgifter som garanterar spårbarhet vid utlämnande av medicintekniska produkter ex. tandtekniska arbeten.
 • Utfärdande av inkommande och utgående remisser, intyg och andra handlingar som rör patienten.
 • Terapi- och kostnadsförslag.

Dokumentationen i patientjournalen skall vara utformad så att den kan utgöra ett underlag för uppföljning av vårdens resultat och kvalitet.

Utlämnande av journalkopior

Utlämnande av journalkopior kan ske:

 • På begäran av den som vårdats.
 • På begäran av länsstyrelse, domstol, åklagarmyndighet eller polismyndighet.

Journalkopior utlämnas till berörd patient eller till person med fullmakt och giltig ID-handling, direkt på kliniken. Journalhandlingar som skickas till myndigheter skall skickas i rekommenderat brev.

De första 9 sidorna är gratis, för tio sidor är avgiften 50 kronor och därefter 2 kronor per tillkommande sida. Distriktstandvården följer den prissättning som råder inom Stockholms läns landsting.

Rättelse av journaluppgifter

Anser patient eller nära anhörig att en rättelse av journaluppgifter skall ske krävs att den som är ansvarig för journalföringen är av samma åsikt. När patienten anser att journaluppgiften är missvisande eller oriktig skall dokumentering ske i patientjournalen.

Förstörande av patientjournal

Efter ansökan till Socialstyrelsen från patient får Socialstyrelsen besluta om förstöring av patientjournal. Ett yttrande inhämtas först av ansvarig för journalen.

Journalgranskning

För att säkerställa att journalföring sker på ett korrekt sätt genomför Distriktstandvården kontinuerligt ett journalgranskningsprojekt. Verksamhetschef ger odontologiskt ansvarig i uppdrag att utföra ett journalgranskningsprojekt inom Distriktstandvården.

Journalgranskningsprojektet är baserat på två delar:

 • Leg.tandläkare och leg.tandhygienist granskar egna journaler.
 • Leg.tandläkare och leg.tandhygienister utför kollegial granskning av kollegors journaler. Odontologiskt ansvarig upprättar en förteckning över respektive behandlare som granskas av respektive tandläkare.

Säker journalhantering

Alla handlingar, vård och annan information som rör en patient skall dokumenteras i Distriktstandvårdens journalsystem och signeras av den medarbetare som ansvarar för uppgifterna. Spårbarheten garanteras genom att det går att identifiera och följa åtgärder som rör den enskilda patienten med hjälp av inloggningsuppgifter som krävs för åtkomst till journalsystemet.

Överlåtelse av patientjournal

Om du vill byta vårdgivare är det fördelaktigt om du har med dig din patientjournal. Detta för ge nya behandlaren inblick i tidigare behandlingar, diagnoser, sjukdomar etc. Du har alltid rätt att själv besöka din tandvårdsgivare för att få ut din journal och sedan ta med till nya tandvårdsgivaren. Om du av någon anledning inte har möjlighet att fysiskt besöka din gamla tandläkare för journalutlämning så har vi på Distriktstandvården ett samtyckesunderlag som berättigar för oss att få din journal skickad till oss. Vi tar enbart emot röntgenbilder inlagda på en CD-skiva för ett smidigt hanterande. I Personuppgiftslagen finns inget krav på skriftligt medgivande i liknande ärenden, men på Distriktstandvården anser vi det vara mest lämpligt då vi kan dokumentera vad som kommunicerats och undertecknats.

Information om sammanhållen journalföring

Vad innebär sammanhållen journalföring?
Distriktstandvården AB tillämpar sammanhållen journalföring. Det innebär att andra vårdgivare har rätt att ta del av de patientuppgifter som gäller dig och som behandlas av oss, under förutsättning att de är anslutna till systemet för sammanhållen journalföring. Det innebär också att vi kan ta del av dina patientuppgifter hos övriga vårdgivare som är anslutna till systemet. Syftet med sammanhållen journalföring är att vi ska kunna tillhandahålla dig en trygg och säker hälso- och sjukvård, oavsett hos vilken vårdgivare du får vård.

Du har rätt att motsätta dig sammanhållen journalföring
Du har rätt att motsätta dig att dina patientuppgifter används för sammanhållen journalföring. I sådana fall kommer vi att spärra dina uppgifter. Om du väljer att göra det kommer andra vårdgivare endast att se att det finns spärrade uppgifter om dig, men inte vilken vårdgivare som har spärrat dem. Du kan alltså inte motsätta dig att vi för uppgifter om dig i våra journaler, utan endast begära att uppgifter om dig spärras för andra vårdgivare.

De här uppgifterna ingår i systemet för sammanhållen journalföring. Dessa patientuppgifter om dig ingår i en sammanhållen journalföring från Distriktstandvården AB.

Du har rätt att häva spärren
Om du väljer att spärra dina uppgifter har du när som helst rätt att begära att vi ska häva spärren. Du häver enklast spärren genom att ta kontakt med någon av våra anställda som kan hjälpa dig.

Har du några frågor?
Om du har några frågor om vad den sammanhållna journalföringen innebär är du välkommen att kontakta oss på 010-550 15 00.

Vi använder oss av cookies

För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk.

Läs mer om vår cookiepolicy >>

Marknadsföring

Som patient hos Distriktstandvården får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via mejl, telefon och sms i informationssyfte. Vi arbetar aktivt för att minska pappersförbrukningen som en del i vårt komplexa miljöarbete som har gett oss ISO 14001 miljöcertifikat. Digital kommunikation är också ett led i det moderna samhället som leder till smidigare processer, mindre tidsåtgång för båda parter och snabba interaktionsmöjligheter.

I enlighet med marknadsföringslagen (2008:486, 19§) använder vi inte dessa kanaler utan godkännande för elektronisk reklam.

Vi behandlar personuppgifter aktsamt i den digitala kommunikationen med våra patienter.

Fråga tandläkaren

Undrar du över något du inte hittar svar på är du välkommen att ställa din fråga här.

Vi förbehåller oss rätten att publicera din fråga på vår webbsida. Vi visar aldrig ditt fullständiga namn eller e-postadress.